Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล ดร.ดุสิต จักรศิลป์  
  Dr.Dusit Jaksil  
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  

อีเมล dusit.j@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง อาจารย์  
สาขาวิชา / แผนก การเงินและการลงทุน  
โทรศัพท์ 0-4535-3845  
โทรสาร 045-353805  
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ BUS 247  
     
คุณวุฒิ
    คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาเอกบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีงานสอน / ภาระงาน
    ผู้สอนร่วม
  • 1703110 ทักษะชีวิตทางการเงิน, Financial Life Skills
  • 1703201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน, Quantitative Analysis for Finance
  • 1703202 การเงินเชิงปริมาณ, Quantitative Finance

ความเชี่ยวชาญ


idชื่อโครงการปีงบประมาณ
853 บทความวิจัย-เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ 2567
837 รายงานาวิจัย-ผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ต่อความล้มเหลวทางการเงินของกิจการภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ: หลักฐานเชิงประจักษ์จากกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2567
829 โครงการวิจัย-การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่จตุลำน้ำอีสานใต้ 2567
827 โครงการวิจัย-การแปรรูปเปลือกไม้ยูคาลิปตัสวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นถ่านอัดแท่งให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งและความคุ้มค่าในการลงทุนเชิงพาณิชย์ 2567
770 โครงการวิจัย-การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือเนื้อ: กรณีศึกษาสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาควายใหญ่ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 2567
768 โครงการวิจัย-การพิจารณาปรับสัดส่วนที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ที่มีขนาดแตกต่างกันในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน 2567
730 โครงการวิจัย-การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพในการแข่งขันสำหรับชุมชนทุนทางวัฒนธรรม อำเภอเขมราฐ และอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 2566
479 ผลการดำเนินงานทางการเงิน ความเสี่ยง และความอยู่รอดระยะยาวของกิจการภายใต้บริบทของวิกฤตเศรษฐกิจ: กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2564
353 Positioning Strategy of Homestay Business: A Case Study 3 communities in Ubon Ratchathani and Amnat Charoen Provinces 2562
234 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการเงินของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร 2562
222 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายในจังหวัดอุบลราชธานี 2561
221 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี 2561
128 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560
12 การศึกษาความเป็นไปได้การตั้งโรงงานน้ำยางข้นเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราของกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ 2560
354 การศึกษาความเป็นไปได้การตั้งโรงงานน้ำยางข้นเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราของกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ 2560

งานวิจัยอื่นๆ

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ

งานบริการวิชาการ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805