Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์  
  Asst.Prof. Phimonsinee Udomphan  
  รักษาการ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม  

อีเมล phimonsinee.u@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชา / แผนก การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
โทรศัพท์ 0-4535-3815  
โทรสาร 0-4535-3805  
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ BUS 252  
     
คุณวุฒิ
  คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • ปริญญาโท (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

งานบริหาร
  ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (1 มิ.ย. 55- 30 ก.ย.55)
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชการ (1 พ.ย. 55 - 14 มิ.ย. 58)

งานสอน / ภาระงาน
  ผู้รับผิดชอบรายวิชา
 • 1. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) 2. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Technology) 3. เทคโนโลยีสารสนเทศยุคปัจจุบัน (Modern life information)

ความเชี่ยวชาญ
  ความสามารถพิเศษ / ความเชี่ยวชาญ
 • การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
 • ที่ปรึกษาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ


idชื่อโครงการปีงบประมาณ
764 โครงการวิจัย-อิทธิพลของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าและการสนับสนุนของภาครัฐที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานของธุรกิจในเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2567
829 โครงการวิจัย-การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่จตุลำน้ำอีสานใต้ 2567
744 โครงการวิจัย-การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 2566
428 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยระบบเว็บไซต์ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency) สำหรับธุรกิจที่พักและท่องเที่ยวในภาคอีสาน 2563
502 โครงการย่อยที่2: การพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดอย่างมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับสู่การเป็นตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 2562
353 Positioning Strategy of Homestay Business: A Case Study 3 communities in Ubon Ratchathani and Amnat Charoen Provinces 2562
294 โครงการย่อย1: การศึกษาศักยภาพการผลิต แปรรูปอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 2562
287 โครงการย่อยที่2: การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาดอย่างมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับสู่การเป็นตลาดปลอดภัยอย่งยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี 2562
286 ชุดโครงการวิจัย การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 2562
201 การตัดสินใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่มาเที่ยวในพื้นที่อีสานใต้ 2561
185 การตลาดการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงวิถีอีสานใต้ 2561
137 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยระบบเว็บไซต์ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency) สำหรับธุรกิจที่พักและท่องเที่ยวในภาคอีสาน 2561
77 การตลาดการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงวิถีอีสานใต้ 2559
551 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์ออนไลน์ในรูปแบบภาษาอาเซียนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 2559
19 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์ออนไลน์ในรูปแบบภาษาอาเซียนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 2559
17 การพัฒนาเว็บศูนย์รวมเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้วิถีชุมชนสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี 2559
552 การพัฒนาระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวสื่อสังคมออนไลน์ ในกลุ่มประเทศ AEC 2558

งานวิจัยอื่นๆ
  หัวหน้าโครงการ
 • การพัฒนาระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าศิลปหัตถกรรมด้วยสื่อ Social Media (Electronic Commerce Developing for Handy Craft by Social Media) ปี 2557
 • ปัจจัยความสำเร็จธุรกิจท่องเที่ยวต่อตัวแทนบริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ กรณีศึกษา ปากเซ สปป.ลาว และ อุบลราชธานี ประเทศไทย ปี 2557
 • “ปัจจัยความสำเร็จธุรกิจท่องเที่ยวต่อตัวแทนบริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ กรณีศึกษา AEC ปี 2559
 • การพัฒนาระบบแค็ตตาล็อกออนไลนสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวด้วยสื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มประเทศ AEC ปี 2558

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ
  ตำรา
 • การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานบริการวิชาการ

  กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • “การพัฒนาและส่งเสริมตลาดสินค้า SMEs และ OTOP เพื่อความยั่งยืนและเตรียมความพร้อมสู่ AEC สำหรับผู้ประกอบการใน อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี“ ปี 2559
 • การพัฒนาสินค้าชุมชมเมืองเดชอุดมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการทำการตลาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้อย่างยั่งยืน (Social media : F-commerce) ปี 2558

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805