Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล ดร.ไทศิต เครือโสม  
  Dr.Taisith Kruasom  
   

อีเมล Taisith.k@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง อาจารย์  
สาขาวิชา / แผนก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)  
โทรศัพท์ 0-4535-3824  
โทรสาร 0-4535-3805  
สถานที่ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ BUS 126  
     
คุณวุฒิ
  คุณวุฒิการศึกษา
 • 2558 - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2549 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2542 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีงานสอน / ภาระงาน
  ผู้รับผิดชอบรายวิชา
 • 1701340 Operation Management
 • 1700200 Business Statistics
 • 1704422 International Strategic Management
 • 1701716 International Business in Mekong Region
  ผู้สอนร่วม
 • 1701100 Business Mathematics

ความเชี่ยวชาญ
  ความสามารถพิเศษ / ความเชี่ยวชาญ
 • Resource-Based View (RBV)
 • Knowledge Management Capability
 • Human Resource Capability
 • Technological Capability
 • Innovative Capability
 • Dynamic Capability
 • Sustainable Competitive Advantage


idชื่อโครงการปีงบประมาณ
854 Research article-Applying lean strategy by establishing logistics service providers to material supply and product delivery in a fabric supply chain 2567
701 โครงการวิจัย-การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยวสำหรับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอนุภูมิลุ่มแม่น้ำโขง 2566
582 บทความวิจัย-อิทธิพลของการบริหารผลการปฏิบัติงานและความยุติธรรมในองค์กรต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน 2565
669 Research article-Open innovations for tourism logistics design: A case study of a smart bus route design for the medical tourist in the city of greater Mekong Subregion 2565
601 รายงานวิจัย-โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีของผู้ป่วยชาวกัมพูชาและชาวลาว 2564
599 รายงานวิจัย-โครงการย่อยที่ 3 การศึกษารายจ่ายของผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการสุขภาพข้ามพรมแดนโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี 2564
478 แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองต้นแบบด้านบริการสุขภาพข้ามแดนในเขตอีสานใต้ 2564
477 โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาความคาดหวังและคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ 2564
475 โครงการย่อยที่ 3 การศึกษารายจ่ายของผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการสุขภาพข้ามพรมแดนของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี 2564
357 อิทธิพลของการบริหารผลการปฏิบัติงานและความยุติธรรมในองค์กรต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน 2563
523 อิทธิพลของการบริหารผลการปฏิบัติงานและความยุติธรรมในองค์กรต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน 2563
458 กลยุทธ์การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ประเภท 4 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2563
360 การศึกษาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้าอาหารพื้นเมือง 2563
359 การจัดการโซ่อุปทานของระบบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 2563
302 สำรวจและประเมินความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 2562
301 การสำรวจและประเมินความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 2562
300 การสำรวจและประเมินความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 2562
247 ภาพลักษณ์ของตนเองของกลุ่มชายรักชาย 2561
217 AN Establishment of Competitive advantage for Entreprenures Towards Thailand 4.0 Model: Case Study of Printing and Publishing Business in Ubon Ratchathani Province 2561
216 AN Establishment of Competitive advantage for Entreprenures Towards Thailand 4.0 Model: Case Study of Printing and Publishing Business in Ubon Ratchathani Province 2561
60 Establishment a Competitive Advantage for Thai SMEs :Qualitative Evidence from a Community-Based Enterprise in Ubon Ratchathani Province, Thailand 2559
28 การพัฒนาช่องทางการผลิตและช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน เชิงนวัตกรรม 2559
494 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกแบบเกษตรปลอดภัยในเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 11 ราย ในอำเภอวารินชำราบและอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 2558
37 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกแบบเกษตรปลอดภัยในเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 11 ราย ในอำเภอวารินชำราบและอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 2558

งานวิจัยอื่นๆ
  หัวหน้าโครงการ
 • Kruasom, T. (2012). The Establishment of Sustainable Competitive Advantage of Rice Exporter through ASEAN’s Market: A Case Study. GMSARN International Journal, 6(3): 105-114.
 • Kruasom, T. (2012). The Establishment of Sustainable Competitive Advantage of Service Industry through ASEAN Economic Community (AEC): Case study of Hotel and Service Apartment. Proceeding of the 1st Business Management International Conference 2012 on “Managing Diversity for Sustainability”, 16-17, August 2012, Pattaya City, Chonburi, Thailand.
 • Kruasom, T. (2016). Establishment of Competitive Advantage for Thai SMEs: Qualitative Evidence from a Community-Based Enterprise in Ubon Ratchathani Province, Thailand. Proceedings of the International Conference on SIBR-Thammasat 2016 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 2-3 June, 2016, Bangkok, Thailand.
 • ธวมินทร์ เครือโสม. (2564). การศึกษาความคาดหวังและคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีของผู้รับบริการชาวต่างชาติ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
 • โครงการวิจัย “การศึกษาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้าอาหารพื้นเมือง” คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณ 40,000 บาท (สัดส่วนงาน ร้อยละ 80)
 • โครงการวิจัย “การพัฒนาช่องทางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม” เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งบประมาณ 150,000 บาท
  ผู้ร่วมวิจัย
 • Jaensirisak, S., Ngeoywijit, S. and Kruasom, T. (2012). An effective Organization Management to support ASEAN Economic Community (AEC) : Case study of Ubon Ratchathani University, Thailand. Proceeding of the 1st Business Management International Conference 2012 on “Managing Diversity for Sustainability”, 16-17, August 2012, Pattaya City, Chonburi, Thailand. University.
 • Kruasom, T. and Ngeoywijit, S. (2012). The Perspective to Enhance an Effective Human Resource Management (HRM) through Compensatory Consumption in a Chronic Life : Case study of HIV-infected Patients. Proceeding of the 7th GMSARN International Conference 2012 on “Green Economy with Energy, Environmental & Social Responsibility”, 16-17, August 2012, Siem Reap City, Cambodia.
 • Ngeoywijit, S., Kruasom, T. and Jaensirisak, S. (2012). An Effective Strategic Human Resource Management (SHRM) through Compensatory Consumption in a Risky Situation : Case study of flooding in Ubon Ratchathani Province, Thailand. Proceeding of the 7th GMSARN International Conference 2012 on “Green Economy with Energy, Environmental & Social Responsibility”, 16-17 August 2012, Siem Reap City, Cambodia.
 • Kruasom, T. and Ngeoywijit, S. (2013). An Exploratory Study in Characteristics and Outcomes of Knowledge Management (KM) : Case Study of Organic Rice Farmers in Ubon Ratchathani Province, Thailand. Proceeding of the 2nd Business Management International Conference 2013 on “Global Business Management : ASEAN Perspectives”, 22-23, August 2013, Pattaya City, Chonburi, Thailand.
 • Ngeoywijit, S. and Kruasom, T. (2013). Dilemmas of Food Security in ASEAN Community : Case Study of Fermented Fish or Pla-ra in Thailand. Proceeding of the 2nd Business Management International Conference 2013 on “Global Business Management : ASEAN Perspectives”, 22-23, August 2013, Pattaya City, Chonburi, Thailand.
 • Kruasom, T. and Ngeoywijit, S. (2013). The Perspectives to Enhance an Effective Human Resource Management (HRM) through Compensatory Consumption within a Chronic Life: Case Study of HIV-infected Patients. GMSARN International Journal, 7(3): 107-114.
 • Kruasom, T. & Saenchaiyathon, K. (2014). Management’s strategic procedures and outcomes of resource-based view to promote a sustainable competitive advantage: Case study of petroleum industry. Proceedings of the 2nd Biennial Conference on Sustainable Business, Energy and Development in Asia (COSA 2014), 17-19, March 2014, Hiroshima, Japan.
 • Polsri, C., Ngeoywijit, S. & Kruasom, T. (2014). Establishment of sustainable waste management through supply chain management in Tambon Health Promoting Hospital, Thailand: Status, problems and challenges. Proceedings of the 2nd Biennial Conference on Sustainable Business, Energy and Development in Asia (COSA 2014), 17-19, March 2014, Hiroshima, Japan.
 • Ngeoywijit, S., Polsri, C. & Kruasom, T. (2014). Sustainability of food security by the integration of supply chain management: A conceptual review. Proceedings of the 2nd Biennial Conference on Sustainable Business, Energy and Development in Asia (COSA 2014), 17-19, March 2014, Hiroshima, Japan.
 • Kruasom, T. & Saenchaiyathon, K. (2014). Achievement a sustainable competitive advantage on the integration of resource-based view and dynamic capacity. International Conference on Trends in Multidisciplinary Business and Economics Research, 27-28, March 2014, Bangkok, Thailand.
 • Kruasom, T. & Saenchaiyathon, K. (2015). Achievement a sustainable competitive advantage on the integration of resource-based view and dynamic capacity. International Business Management, 9(1): 79-85. (SCOPUS)
 • Chunhapinyokul, N. & Kruasom, T. (2016). Learning Organization and Organizational Learning: A Relationship to Sustainable Competitive Advantage. Journal of Management Science Ubon Ratchathani University, In Press

idชื่อโครงการทุนปีงบประมาณ
66 Learning Organization and Organizational Learning: A Relationship to Sustainable Competitive Advantage 0.002559
ผลงานทางวิชาการอื่นๆ

งานบริการวิชาการ

  กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • โครงการภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (รหัสโครงการ 060100040041-2)
 • หัวหน้าโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs จังหวัดอำนาจเจริญ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7 กระทรวงอุตสาหกรรม งบประมาณ 1,480,000 บาท

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805