Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล บงกช คูณผล  
  Bongkot Koonpol  
   

อีเมล bkoonphol@gmail.com  
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
สาขาวิชา / แผนก งานบริการการศึกษา  
โทรศัพท์ 0-4535-3847  
โทรสาร 045353805  
สถานที่ติดต่อ ห้องสำนักงานเลขานุการ  
     
คุณวุฒิงานสอน / ภาระงาน

ความเชี่ยวชาญงานวิจัยอื่นๆ

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ

งานบริการวิชาการ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805