Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย  
  Kunnatchaporn Srisroy  
   

อีเมล kunnatchaporn.s@ubu.ac.th  
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
สาขาวิชา / แผนก งานบริการการศึกษา  
โทรศัพท์ 045-353842  
โทรสาร 045-353805  
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะบริหารศาสตร์  
     
คุณวุฒิ
    คุณวุฒิการศึกษา
  • บธ.บ. การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีงานสอน / ภาระงาน

ความเชี่ยวชาญงานวิจัยอื่นๆ
    ผู้ร่วมวิจัย
  • ธันยมัย เจียรกุล,วิริญญา ชูราษี, และกัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย. (2552). ความคิดเห็นของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา อาจารย์ และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์ ที่มีต่อหลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2550.อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ

งานบริการวิชาการ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805