Placeholder image
 
 
ชื่อ - สกุล ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล  
  -  
   

อีเมล rinee.tawan@gmail.com  
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
สาขาวิชา / แผนก งานบริการการศึกษา  
โทรศัพท์ 0-4535-3843  
โทรสาร -  
สถานที่ติดต่อ -  
     
คุณวุฒิงานสอน / ภาระงาน

ความเชี่ยวชาญงานวิจัยอื่นๆ

ผลงานทางวิชาการอื่นๆ

งานบริการวิชาการ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805