Placeholder image

เรื่อง :คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โครงการ “Makro มิตรแท้โชห่วย” U-Project Online 2021


 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
 
 โครงการ “Makro มิตรแท้โชห่วย” U-Project Online 2021 "Shouuay Transformation 4.0"
กิจกรรม แม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย”  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก ให้คำแนะนำ เรื่องการบริหารจัดการร้านค้าปลีก 8 หัวข้อ  ผ่านการเรียนการสอนและทำกิจกรรมออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
ซึ่งนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลได้ดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย เงินรางวัล 5,000 บาท
1.นางสาวเกวลิน ศิริแสงเลิศ สาขาการตลาด (ค้าปลีก) ชั้นปีที่ 4
2.นายชาญยุทธ จุฬารมย์ สาขาการตลาด (ค้าปลีก) ชั้นปีที่ 4
3.นางสาวมัณฑนา หวลจันทึก สาขาการตลาด (ค้าปลีก) ชั้นปีที่ 4
4.นางสาวสุกานดา โสชัย สาขาการตลาด (ค้าปลีก) ชั้นปีที่ 4
5.นางสาวอนัญญา ต้นโนนเชียง สาขาการตลาด (ค้าปลีก) ชั้นปีที่ 4
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
1. นางสาวปณาลี สำเภา สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3
2.นางสาวจิรารัตน์ เงางาม สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3
3.นาย คามิน มะโนรัตน์ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3
4.นางสาวจารุวรรณ จันเทศ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3
5. นางสาวเต็มดวง บุตระดาษ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1.นางสาวทิพยาภรณ์ อินทร์สงเคราะห์ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3
2.นางสาวเบญจพร ละอองศรี สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3
3.นางสาววรัญญา สุนทรไชยา สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3
4.นางสาวพุ่มพวง พงษ์พันธ์ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3
   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 21/10/2564   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 405ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805