Placeholder image

เรื่อง :เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม


 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 1/6/2559   โดย วีณา นรานันทน์   อ่านแล้ว : 31ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1162825361585.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805