Placeholder image

เรื่อง :ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 14


 

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดการขัดนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 14  ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนบอลรูมบี ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อโดยมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 8/11/2562   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 3408 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ให้กับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 14
สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญตร่วมประชุมและสัมนาระดับ ชาติด้านการศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญอบรมโปรแกรม Amos
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design Thinking as a Teaching Approach
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมนา Work-based Education
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะพยายาลศาสตร์ เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805