Placeholder image

เรื่อง :สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมนา Work-based Education


 

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมนา Work-based Education How to Practice?

    สร้างความเข้มแข็งมหาวิทยาลัย ด้วยแนวการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง "ในวันพฤหัสบดีที่ 14 - ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวทางการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง(Work-based Education)

   โดยมีค่าลงทะเบียน 2500บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ E-mail kanokwanpha@pim.ac.th,jarinpornrac@pim.ac.th หรือ โทรสาร 02 855 0391 

กรุณาลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 (รับจำนวนจำกัด)

 

รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 9/9/2562   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 1742 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ให้กับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 14
สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญตร่วมประชุมและสัมนาระดับ ชาติด้านการศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญอบรมโปรแกรม Amos
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design Thinking as a Teaching Approach
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมนา Work-based Education
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะพยายาลศาสตร์ เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805