Placeholder image

เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”


 

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน เป็นยุคที่สังคมออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมและแพร่หลาย ทำให้ในแต่ล่ะช่วงเวลาของผู้คนมีสิ่งเร้าและสิ่งที่ต้องสนใจและให้ความสำคัญอยู่เป็นจำนวนมาก การจะนำเสนอสิ่งใดให้เป็นที่สนใจจึงเป็นเรื่องยาก การใช้ภาพหรือวีดีโอในสื่อนำเสนอ (presentation) อาจไม่เพียงพอที่จะดึงความสนใจของคนจากสิ่งที่กำลังสนใจได้ การสื่อสารที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นความท้าทายสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างการสื่อสารให้ได้ผล ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ นักการตลาด ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ที่ต้องการเกี่ยวข้องกับการนำเสนอที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อยู่เพียงแค่การทำให้คนสนใจและรับฟังในสิ่งที่กำลังนำเสนอ แต่ยังต้องทำหน้าที่สร้างการจดจำและภาพลักษณ์ที่ดีไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น การวิเคราะห์ผู้ฟัง เนื้อหาที่จะนำเสนอ การวางแผน การสร้างสื่อนำเสนอด้วยภาพ วีดีโอ การจัดวางองค์ประกอบ การจัดวางตำแหน่ง การใช้สี การใช้ตัวอักษร ในสื่อนำเสนออย่างมีคุณภาพ จะช่วยทำให้การนำเสนอด้วยสื่อนำเสนอ (Presentation) มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยสร้างความน่าสนใจ ได้ผล คุ้มค่ากับเวลาทั้งผู้ฟังและ  ผู้นำเสนอ

การสร้างสื่อนำเสนอมีหลากหลายวิธี การสร้างสื่อนำเสนอด้วยวิธี Infographic เป็นเทคนิคที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับและมีการนำไปใช้ในวงการต่างๆ อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการนำเสนอข้อมูลที่สามารถนำเสนอข้อมูลที่มีปริมาณมาก เช่น บทความ ตัวเลข สถิติ ฯลฯ ให้เป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการมองเห็นและทำความเข้าใจ สามารถนำไปเผยแพร่ผ่านช่องต่างๆ ได้หลากหลาย ดังนั้นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic Presentation” จึงเป็นโครงการอบรมที่มีความประสงค์ที่จะทำให้การสร้างสื่อนำเสนอ (Presentation) เป็นขั้นตอนที่เป็นระบบ ลดเวลาการทำงาน ได้สื่อนำเสนอที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจ สามารถนำไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้ชมมองเห็ เข้าใจ และจดจำได้ง่าย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน ทั้งในแง่การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ การขาย การสร้างกำลังใจของทีมงาน การเรียนการสอน การนำเสนอรายงานผลของแผนการผลการดำเนินงาน การปรับปรุงคุณภาพการผลิตการทำงาน ผ่านช่องทางการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Instagram, Line, Youtube) อันจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน และเพิ่มคุณภาพในการทำงานต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ แนวคิด วิธีการสร้างสื่อนำเสนอ สำหรับข้อมูลจำนวนมากให้สวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย โดยการแปลงข้อมูลให้เป็นกราฟิกและกราฟ ด้วยวิธี infographic

2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างสื่อนำเสนอด้วยวิธี Infographic ในรูปแบบ Presentation

3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ

 

หัวข้อการบรรยาย

1.    การสร้างสื่อนำเสนอด้วยเทคนิค Infographic

1.1.    การวิเคราะห์เนื้อหา

1.2.    การวิเคราะห์ผู้ฟัง (ลูกค้า นักเรียน ผู้อนุมัติ พนักงาน ฯลฯ)

1.3.    การนำเสนอด้วยภาพและเรื่องเล่า (Story telling)

1.4.    workshop

2.    เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนออย่างง่าย สวยงาม และรวดเร็ว

2.1.    เทคนิคการวางตำแหน่งวัตถุในสื่อนำเสนอ

2.2.    ภาพประกอบใช้อย่างไร

2.3.    เทคนิคการใช้สีอย่างไร

2.4.    ตัวอักษรใช้อย่างไร ทำอย่างไรเปลี่ยนเครื่องแล้วตัวหนังสือไม่เพี้ยน

2.5.    workshop

3.    การพัฒนาสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้โดดเด่นด้วย Infographic

3.1.    การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Drawing เพื่อการสร้างสื่อนำเสนอแบบ Infographic Presentation

3.2.    การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการสร้างรูปแบบการสร้างสื่อนำเสนอแบบ Visual Communication

3.3.    workshop

4.    การใช้งานวีดีโอและ Youtube วีดีโอในสื่อนำเสนอ

4.1.    การใช้วีดีโอและ Youtube วีดีโอ

4.2.    เทคนิคการใช้แอนิเมชั่นในสื่อนำเสนอ

4.3.    workshop

5.    ฝึกปฏิบัติติจริง 2 วัน ทั้งเนื้อหา (Content) และการออกแบบ (design)

 

เงื่อนไข:

1.    ผู้เข้าอบรมเตรียม มือถือที่สามารถติดตั้ง application และมีสายสัญญาณสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ Google account (gmail.com account)

2.    กรณี มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมไม่ถึงจำนวน 20 คน ขอยกเลิกการจัดอบรม และคืนเงินค่าลงทะเบียนให้กับผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทั้งหมด

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ผู้รับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ แนวคิด วิธีการสร้างสื่อนำเสนอ สำหรับข้อมูลจำนวนมากให้สวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย โดยการแปลงข้อมูลให้เป็นกราฟิกและกราฟ ด้วยวิธี infographic

2. ผู้รับการฝึกอบรมสามารถสร้างสื่อนำเสนอด้วยวิธี Infographic ในรูปแบบ Presentation

3.  ผู้รับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้จริง

 

กลุ่มเป้าหมาย

1.         นักขาย และนักการตลาด สำหรับการนำเสนอสินค้าและบริการให้ได้ผล

2.         นักวิเคราะห์ฯ นักวางแผน นักวิชาการ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำหรับการนำเสนอข้อมูล

3.         ครู อาจารย์ สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน

4.         ผู้บริหาร สำหรับการสร้างสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

5.         ผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูล

จำนวน 40 คน

 

คณะวิทยากร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์

                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย

1.    อาจารย์ ดร.จักริน วชิรเมธิน

2.    อาจารย์ดุสิต  ศรีสร้อย  http://dusit.bus.ubu.ac.th

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 (12 ชั่วโมง)

 

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2562

08.00 – 09.00 น.   

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.  

เทรนด์และแนวโน้มการออกแบบการนำเสนอรายงาน presentation ปี 2019

10.30 – 10.45 น.

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลพร้อมนำเสนอ หรือการจัดทำรายงานอย่างมืออาชีพ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

เทคนิคการเลือกตัวหนังสือ รูปภาพ สี การจัดวางตำแหน่งองค์ประกอบ ขนาด อัตราส่วนสไลด์

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.00 น.

ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562

08.00 – 09.00 น.   

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.  

เทคนิค การเขียนรูปวาด แอนิเมชั่น

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

เทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วย “กราฟ” อย่าง smart เห็นชัด เข้าใจง่าย

12.00 – 13.00 น.

สื่อสาร ตรงประเด็น ด้วยวิธี Data Visualizations และฝึกปฏิบัติ

13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.30 – 14.45 น.

ฝึกปฏิบัติ การทำสไลด์ให้ตื่นตาด้วย Youtube และวีดีโอ

14.45 – 16.00 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

สถานที่ดำเนินโครงการ

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

http://www.ambassadorcityjomtien.com/?fbclid=IwAR018lM-mLjsOd9w-5sbL1EEldXSPIadUnGzOrQ9e2bzoKCCbOGNqD8LSck

อัตราค่าห้องพักสำหรับ 2 ท่าน/ห้อง รวมอาหารเช้า
 
ตึกโอเชี่ยน วิง วิวทะเล 45 องศา มีห้อง Connecting, อ่างอาบน้ำ, ขนาดห้อง 34 ตรม. ขนาดเตียง 4.5  ฟุต และ 6 ฟุต  ห้อง Deluxe room      ราคา 1,800.- บาท/ห้อง/คืน
ตึกทาวเวอร์ วิง วิวทะเลและวิวภูเขาอย่างละด้าน ไม่มีอ่างอาบน้ำ ไม่มีห้อง Connecting กัน ขนาดห้อง 32 ตรม.ขนาดเตียง 3.5 ฟุต และ 6 ฟุต  ห้อง superior room   ราคา 1,200.-  บาท/ห้อง/คืน
ตึกอินน์ วิง วิวไม่เห็นทะเล ขนาดห้อง 18 ตรม. ขนาดเตียง 3.5 ฟุต ความสูงของตึก 4 ชั้นไม่มี Lift ห้อง Standard IT       ราคา  750.-บาท/ห้อง/คืน
ตึกอินน์ วิง วิวไม่เห็นทะเล ขนาดห้อง 24 ตรม. ขนาดเตียง 3.5 ฟุต ความสูงของตึก 4 ชั้นไม่มี Lift ห้อง Standard IW      ราคา  850.-บาท/ห้อง/คืน

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,700 บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต่อคน (อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ และเอกสารประกอบการสัมมนา พร้อมกระเป๋าเอกสาร) **ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าที่พัก

2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามข้อ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไป เข้าร่วมสัมมนาสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/      ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555

3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหน่วยงานของรัฐอื่น สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

4.  ค่าลงทะเบียนที่ชำระเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาขอถอนคืนด้วยประการใด ๆ
ก็ตาม จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 5 วัน (ภายในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะหักค่าใช้จ่ายไว้รายละ 500 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าว         ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียนและหากประสงค์จะเปลี่ยนบุคคลผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน จะต้องแจ้งให้ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา  ไม่น้อยกว่า 5 วัน เช่นกัน

 

การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรม

           ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจาก คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด

 

ช่องทางการสมัคร

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation” สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com หรือ สมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/8cZKiRADZgwUcs7C3

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณมนัสดารัชต์ ใจทน  โทรศัพท์ : 094-2826077 / 045-353811

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.bus.ubu.ac.th

 

วิธีการชำระเงิน  ท่านละ 3,700 บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

           ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี

           ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์

           ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะบริหารศาสตร์ )

           เลขที่บัญชี : 869 - 300131 - 6

               ***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเอง***

 

 

หมายเหตุ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและหน่วยงาน มายัง

            E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com และท่านสามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ที่

           คุณมนัสดารัชต์ ใจทน  โทรศัพท์ : 094-2826077 / 045-353811  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 25/3/2562   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 4538ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2532355459InfographicPaper.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าอบรมในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทะเบียนคุมทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานและเสริมสร้างศักยภาพงานด้านพัสดุ”
ขอเชิญร่วมอบรม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่มกันแบบยั่งยืน”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ”
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805