Placeholder image

เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”


 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

 

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญขององค์กรโดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุที่เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุจะต้องโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานพัสดุนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้าน เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวการณ์ในปัจจุบัน อันมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม ดังนั้นผู้ปฏิบัติงาน            จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ว่าสาระสำคัญใดบ้างที่แตกต่างจากระเบียบฉบับเดิมและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านพัสดุในเรื่องต่าง ๆ     จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย” ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมและแนวทางการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาของเตรียมพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

 

หัวข้ออบรม

  1. บริบทการบริหารการเงินการคลังภาครัฐกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2. สรุปปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมา
  3. บันได 4 ขั้น สู่เป้าหมายการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำร่างขอบเขตของงานและเอกสาร  ซื้อหรือจ้าง
  5. ข้อควรระวังและความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าหรือจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
  6. การจัดหาพัสดุดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ
  7. ข้อควรระวังและความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา และเทคนิคการแก้ไขปัญหา

         

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมและแนวทางการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาของเตรียมพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ผู้รับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย

           ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 200 คน

 

คณะวิทยากร    ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จากหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

  1. นายอธิวัฒน์  โยอาศรี
  2. นายมนูญ  ปานอุทัย

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 (จำนวน 2 วัน)

 

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

08.00 – 09.00 น.   

ลงทะเบียน

 

09.00 – 10.30 น.  

บริบทการบริหารการเงินการคลังภาครัฐกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

10.45 – 12.00 น.

สรุปปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมา

 

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30 น.

บันได 4 ขั้น สู่เป้าหมายการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

14.45 – 17.00 น.

การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำร่างขอบเขตของงานและเอกสาร  ซื้อหรือจ้าง

 

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

08.00 – 09.00 น.   

ลงทะเบียน

 

09.00 – 10.30 น.  

ข้อควรระวังและความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าหรือจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

 

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

10.45 – 12.00 น.

การจัดหาพัสดุดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ

 

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30 น.

ข้อควรระวังและความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

 

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

14.45 – 17.00 น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา และเทคนิคการแก้ไขปัญหา

 

 

 

สถานที่ดำเนินโครงการ

ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

           1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคน (อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ และเอกสารประกอบการสัมมนา) **ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าที่พัก

           2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามข้อ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไป เข้าร่วมสัมมนาสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/      ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555

           3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหน่วยงานของรัฐอื่น สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

           4. ค่าลงทะเบียนที่ชำระเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาขอถอนคืนด้วยประการใด ๆ
ก็ตาม จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 5 วัน (ภายในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะหักค่าใช้จ่ายไว้รายละ 500 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียนและหากประสงค์จะเปลี่ยนบุคคลผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน จะต้องแจ้งให้ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา    ไม่น้อยกว่า 5 วัน เช่นกัน

 

การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรม

           ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจาก คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด

 

ช่องทางการสมัคร

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย” สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่

E-mail:  Ubar.bus2018@gmail.com  หรือ สมัครออนไลน์ สมัครออนไลน์ คลิก! 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณกรณัฐ แก้วโบราณ มือถือ 092-9930822 หรือ 045-353842, 045-353832

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.bus.ubu.ac.th

 

วิธีการชำระเงิน  ท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

           ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี

           ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์

           ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( คณะบริหารศาสตร์ )

           เลขที่บัญชี : 869 - 300131 - 6

               ***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเอง***

 

 

หมายเหตุ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุ 1) ชื่อหลักสูตร 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ 3) หน่วยงาน  มายัง     E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com และท่านสามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ที่ คุณกรณัฐ แก้วโบราณ  โทรศัพท์ : 092-9930822 / 045-353832

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 18/6/2562   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 9592ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1804615137เอกสารโครงการ-มีลายเซ็นอนุมัติ.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าอบรมในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทะเบียนคุมทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานและเสริมสร้างศักยภาพงานด้านพัสดุ”
ขอเชิญร่วมอบรม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่มกันแบบยั่งยืน”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ”
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805