Placeholder image

เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่มกันแบบยั่งยืน”


 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันแบบยั่งยืน”

สมัครออนไลน์ที่นี่

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญขององค์กรโดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ       ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุจะต้องโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานพัสดุนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้าน เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวการณ์ในปัจจุบัน อันมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม และเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ   

ดังนั้น จึงจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุ    และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันแบบยั่งยืน” เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ              นักตรวจสอบภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้องและสนใจ ทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการงานการทำงานร่วมกัน       และการติดต่อประสานงานแบบยั่งยืน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยการสร้างเครือข่ายงานพัสดุทั่วประเทศ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้เพิ่มความพูนความรู้ และเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุการ และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

3. เพื่อการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

 

หัวข้ออบรม

  1. บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข้อตรวจพบของหน่วยงานตรวจสอบ และการชี้แจงข้อเท็จจริง
  3. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการงานพัสดุ
  4. การทำงานร่วมกันและการติดต่อประสานงานแบบยั่งยืน
  5. เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดหาพัสดุ
  6. เสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

         

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้รับการฝึกอบรม ได้รับการเพิ่มความพูนความรู้ และเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

2. ผู้รับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุการ และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

3. มีเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

 

กลุ่มเป้าหมาย

           ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 200 คน

 

คณะวิทยากร    ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จากหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

  1. นายอธิวัฒน์  โยอาศรี
  2. นายมนูญ  ปานอุทัย
  3. นายสุขุม   แป้นศรี
  4. ทีมงานชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 (จำนวน 2 วัน)

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

08.00 – 09.00 น.   

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.  

บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

ข้อตรวจพบของหน่วยงานตรวจสอบ และการชี้แจงข้อเท็จจริง

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 17.00 น.

ข้อตรวจพบของหน่วยงานตรวจสอบ และการชี้แจงข้อเท็จจริง (ต่อ)

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

08.00 – 09.00 น.   

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.  

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการงานพัสดุ

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

การทำงานร่วมกันและการติดต่อประสานงานแบบยั่งยืน

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดหาพัสดุ

     14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 17.00 น.

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

 

สถานที่ดำเนินโครงการ

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

http://www.ambassadorcityjomtien.com/?fbclid=IwAR018lM-mLjsOd9w-5sbL1EEldXSPIadUnGzOrQ9e2bzoKCCbOGNqD8LSck

อัตราค่าห้องพักสำหรับ 2 ท่าน/ห้อง รวมอาหารเช้า
 
ตึกโอเชี่ยน วิง วิวทะเล 45 องศา มีห้อง Connecting, อ่างอาบน้ำ, ขนาดห้อง 34 ตรม. ขนาดเตียง 4.5  ฟุต และ 6 ฟุต  ห้อง Deluxe room      ราคา 1,800.- บาท/ห้อง/คืน
ตึกทาวเวอร์ วิง วิวทะเลและวิวภูเขาอย่างละด้าน ไม่มีอ่างอาบน้ำ ไม่มีห้อง Connecting กัน ขนาดห้อง 32 ตรม.ขนาดเตียง 3.5 ฟุต และ 6 ฟุต  ห้อง superior room   ราคา 1,200.-  บาท/ห้อง/คืน
ตึกอินน์ วิง วิวไม่เห็นทะเล ขนาดห้อง 18 ตรม. ขนาดเตียง 3.5 ฟุต ความสูงของตึก 4 ชั้นไม่มี Lift ห้อง Standard IT       ราคา  750.-บาท/ห้อง/คืน
ตึกอินน์ วิง วิวไม่เห็นทะเล ขนาดห้อง 24 ตรม. ขนาดเตียง 3.5 ฟุต ความสูงของตึก 4 ชั้นไม่มี Lift ห้อง Standard IW      ราคา  850.-บาท/ห้อง/คืน

 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

           1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อคน (อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ และเอกสารประกอบการสัมมนา) **ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าที่พัก

           2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามข้อ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไป เข้าร่วมสัมมนาสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/      ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555

           3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหน่วยงานของรัฐอื่น สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

           4. ค่าลงทะเบียนที่ชำระเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาขอถอนคืนด้วยประการใด ๆ
ก็ตาม จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 5 วัน (ภายในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะหักค่าใช้จ่ายไว้รายละ 500 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียนและหากประสงค์จะเปลี่ยนบุคคลผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน จะต้องแจ้งให้  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 5 วัน เช่นกัน

 

การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรม

           ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจาก คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด

 

ช่องทางการสมัคร

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันแบบยั่งยืน” สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่

E-mail:  Ubar.bus2018@gmail.com  หรือ สมัครออนไลน์ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณกรณัฐ แก้วโบราณ มือถือ 092-9930822 หรือ 045-353842, 045-353832

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.bus.ubu.ac.th

 

วิธีการชำระเงิน  ท่านละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

 

ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี

 ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะบริหารศาสตร์)

ลขที่บัญชี : 869-300131-6

***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเอง***

หมายเหตุ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุ 1) ชื่อหลักสูตร 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ 3) หน่วยงาน  มายัง     E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com และท่านสามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ที่ คุณกรณัฐ แก้วโบราณ  โทรศัพท์ : 092-9930822 / 045-353832  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 20/3/2562   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 9560ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าอบรมในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทะเบียนคุมทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานและเสริมสร้างศักยภาพงานด้านพัสดุ”
ขอเชิญร่วมอบรม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่มกันแบบยั่งยืน”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ”
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805