Placeholder image

เรื่อง :ขอเชิญร่วมอบรม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”


 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญขององค์กรโดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ       ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุจะต้องโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานพัสดุนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้าน เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวการณ์ในปัจจุบัน อันมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ว่าสาระสำคัญใดบ้างที่แตกต่างจากระเบียบฉบับเดิมและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ   

ดังนั้น จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย” เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย แนวทางการแก้ไขปัญหาของการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ กับผู้ที่ประสบการณ์การและผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุโดยตรง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาของในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุการ และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

 

หัวข้ออบรม

  1. ภาพรวมและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  2. กลยุทธ์และการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเบิกจ่ายเงิน
  3. การกำหนดร่างขอบเขตของาน (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
  4. ข้อปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี
  5. การดำเนินการจ้างหรือเช่าต่อเนื่อง
  6. การดำเนินการจัดหาพัสดุตาม ว.119
  7. เสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา และเทคนิคการแก้ไขปัญหา

         

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

2. ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาของการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

3. ผู้รับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุการ และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย

           ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 200 คน

คณะวิทยากร    ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จากหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

  1. นายอธิวัฒน์  โยอาศรี
  2. นายมนูญ  ปานอุทัย

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 (จำนวน 2 วัน)

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

08.00 – 09.00 น.   

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.  

ภาพรวมและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

กลยุทธ์และการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเบิกจ่ายเงิน

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

กลยุทธ์และการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเบิกจ่ายเงิน (ต่อ)

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 17.00 น.

การกำหนดร่างขอบเขตของาน (TOR)และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ)

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

08.00 – 09.00 น.   

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.  

ข้อปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.

การดำเนินการจ้างหรือเช่าต่อเนื่อง

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

การดำเนินการจัดหาพัสดุตาม ว.119

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 17.00 น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา และเทคนิคการแก้ไขปัญหา

 

สถานที่ดำเนินโครงการ

ณ  โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

เว็ปไซต์ https://www.midahotelsandresorts.com/

 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

           1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคน (อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ และเอกสารประกอบการสัมมนา) **ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าที่พัก

           2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามข้อ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไป เข้าร่วมสัมมนาสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/      ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555

           3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหน่วยงานของรัฐอื่น สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

           4. ค่าลงทะเบียนที่ชำระเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาขอถอนคืนด้วยประการใด ๆ
ก็ตาม จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 5 วัน (ภายในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะหักค่าใช้จ่ายไว้รายละ 500 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียนและหากประสงค์จะเปลี่ยนบุคคลผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน จะต้องแจ้งให้  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 5 วัน เช่นกัน

 

การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรม

           ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจาก คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด

 

ช่องทางการสมัคร

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย” สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่

E-mail:  Ubar.bus2018@gmail.com  หรือ สมัครออนไลน์ ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณกรณัฐ แก้วโบราณ มือถือ 092-9930822 หรือ 045-353842, 045-353832

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.bus.ubu.ac.th

 

วิธีการชำระเงิน  ท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

           ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี

           ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์

           ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( คณะบริหารศาสตร์ )

           เลขที่บัญชี : 869 - 300131 - 6

               ***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเอง***

หมายเหตุ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุ 1) ชื่อหลักสูตร 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ 3) หน่วยงาน  มายัง     E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com และท่านสามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ที่ คุณกรณัฐ แก้วโบราณ  โทรศัพท์ : 092-9930822 / 045-353832

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 10/4/2562   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 7520ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 101427408projectPaper.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าอบรมในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทะเบียนคุมทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานและเสริมสร้างศักยภาพงานด้านพัสดุ”
ขอเชิญร่วมอบรม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่มกันแบบยั่งยืน”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ”
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805