Placeholder image

เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ”


 

 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ”
 
หลักการและเหตุผล:  
   การบริหารงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญขององค์กรโดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ    ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุจะต้องโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานพัสดุนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้าน เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฉบับใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวการณ์ในปัจจุบัน อันมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ว่าสาระสำคัญใดบ้างที่แตกต่างจากระเบียบฉบับเดิมและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ    
ดังนั้น จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ” เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ นักตรวจสอบภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้องและสนใจ ด้านหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทคนิคการบริหารสัญญา ความเสี่ยงต่าง ๆ กระบวนการตรวจนับพัสดุประจำปี ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ เทคนิคต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานของบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับพัสดุ เทคนิคการบริหารสัญญา ความเสี่ยงต่าง ๆ กระบวนการตรวจนับพัสดุประจำปี รวมถึงทราบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุการ และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
 
หัวข้ออบรม
(1) การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
(2) ข้อแตกต่างการทำสัญญา กับข้อตกลงเป็นหนังสือ
(3) ข้อระวังในการทำสัญญาในระบบ e-GP  การแบ่งงวดงานงวดเงิน  ค่าปรับ
(4) ข้อควรรู้และควรระวังเกี่ยวกับการบริหารสัญญา สัญญาซื้อ สัญญาจ้างเหมาบริการสัญญาจ้างทำของสัญญาจ้างก่อสร้าง
(5) การควบคุมพัสดุประเภทวัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(6) การตรวจสอบพัสดุประจำปี
(7) การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขาย (ขายโดยเจรจาตกลง และขายทอดตลาด)
(8) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติม เทคนิคการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการทำสัญญา การบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. ผู้รับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทคนิคการบริหารสัญญา ความเสี่ยงต่าง ๆ /กระบวนการตรวจนับพัสดุประจำปี /ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุการ และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
 
กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 200 คน
 
คณะวิทยากร ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จากหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย
1. นายอธิวัฒน์  โยอาศรี 
2. นายมนูญ  ปานอุทัย 
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
วันที่  6-7 เมษายน  2562 (จำนวน 2 วัน)
 
สถานที่ดำเนินโครงการ
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 
สถานที่ดำเนินโครงการ
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
เลขที่ 99/2 หมู่8 ตำบลคูคต อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 
ราคากรุ๊ปข้าราชการ  
ห้องเดี่ยว รวมอาหารเช้า ราคาห้องละ 1,400.- บาท/คืน
ห้องคู่ รวมอาหารเช้า ราคาห้องละ 1,600.- บาท/คืน
                         
Phone : +66(0)2 992 6999
Fax : +66(0)2 992 6828
 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 
1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคน (อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ และเอกสารประกอบการสัมมนา พร้อมกระเป๋าเอกสาร) **ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าที่พัก
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามข้อ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไป เข้าร่วมสัมมนาสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/      ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหน่วยงานของรัฐอื่น สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
4. ค่าลงทะเบียนที่ชำระเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาขอถอนคืนด้วยประการใด ๆ 
ก็ตาม จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 5 วัน (ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะหักค่าใช้จ่ายไว้รายละ 500 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียนและหากประสงค์จะเปลี่ยนบุคคลผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน จะต้องแจ้งให้  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา    ไม่น้อยกว่า 5 วัน เช่นกัน 
 
การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจาก คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด 
 
ช่องทางการสมัคร
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ” สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่
E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com   หรือ สมัครออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณกรณัฐ แก้วโบราณ มือถือ 092-9930822 หรือ 045-353842, 045-353832
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.bus.ubu.ac.th
 
วิธีการชำระเงิน  ท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 
           ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี
           ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
           ชื่อบัญชี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานบริการวิชาการ (โครงการฝึกอบรม) 
           เลขที่บัญชี : 393 - 0- 60974 - 6
***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเอง***
 
 
หมายเหตุ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุ 1) ชื่อหลักสูตร 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ 3) หน่วยงาน  มายัง     E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com และท่านสามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ที่ คุณกรณัฐ แก้วโบราณ  โทรศัพท์ : 092-9930822 / 045-353832
   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 24/1/2562   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 9690ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2401124637โครงการอบรม-กรุงเทพ-6-7-เมษายน-62.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าอบรมในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทะเบียนคุมทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานและเสริมสร้างศักยภาพงานด้านพัสดุ”
ขอเชิญร่วมอบรม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่มกันแบบยั่งยืน”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ”
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805