Placeholder image

เรื่อง :ขอเชิญเข้าอบรมในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”


 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา

 

หลักการและเหตุผล

จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของทุก ๆ หน่วยงานมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

การบริหารงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญขององค์กรโดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุที่เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุจะต้องโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานพัสดุนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้าน เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวการณ์ในปัจจุบัน อันมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ว่าสาระสำคัญใดบ้างที่แตกต่างจากระเบียบฉบับเดิมและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ   

ดังนั้น เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการทางพัสดุที่ควรรู้ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ .็ด0บผู้ที่ประสบการณ์การและผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุโดยตรงการศึกษา พ.ศ.2562 พร้อมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ กับผู้ที่ประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุโดยตรง จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา” ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ และเพิ่มศักยภาพงานด้านพัสดุ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุและการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

 

หัวข้ออบรม

(1)    ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

(2)    การวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทาง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(3)    ภาพรวมกระบวนการจัดซื้อจ้างแต่ละวิธี

(4)    การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)  และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(5)    การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยราคากลาง

(6)    ข้อควรรู้และควรระวังเกี่ยวกับการบริหารสัญญา สัญญาซื้อ  สัญญาจ้างเหมาบริการ   สัญญาจ้างทำของสัญญาจ้างก่อสร้าง

(7)    การแก้ไขสัญญา ค่าปรับ การงดหรือลดค่าปรับ การเลิกสัญญา ค่าเสียหาย และการลงโทษผู้ทิ้งงาน  การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน

(8)    ความสัมพันธ์ระหว่างระเบียบจัดซื้อจัดจ้างกับระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และเทคนิคการบันทึกข้อมูล

(9)     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

         

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้รับการอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ และเพิ่มศักยภาพงานด้านพัสดุ

2. ผู้รับการอบรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุและการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย

           ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 200 คน

 

คณะวิทยากร    ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จากหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

1.    นายอธิวัฒน์  โยอาศรี

2.    นายมนูญ  ปานอุทัย

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่ 4 – 5 เมษายน 2563  (จำนวน 2 วัน)

 

สถานที่ดำเนินโครงการ

ณ  โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

1.      ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคน (อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ และเอกสารประกอบการสัมมนา) **ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าที่พัก **ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าที่พัก โปรดชำระเงินภายในวันที่ 1  เมษายน 2563  (หากประสงค์ชำระเงินสดหน้างาน โปรดติดต่อผู้ประสานงานโครงการ คุณกรณัฐ 092-9930822)

                    เงื่อนไขพิเศษ ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคน (อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ และเอกสารประกอบการสัมมนา) **ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าที่พัก สามารถขอรับเงื่อนไขพิเศษนี้ได้ในกรณีที่1)เคยเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาแล้วอย่างน้อย 3 หลักสูตร หรือ 2)มีบุคลากรในหน่วยงานเดียวกันเข้ารับการอบรมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปในหลักสูตรนี้

           2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามข้อ 1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ในการเดินทางไป เข้าร่วมสัมมนาสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/      ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555

           3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหน่วยงานของรัฐอื่น สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

           4. ค่าลงทะเบียนที่ชำระเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาขอถอนคืนด้วยประการใด ๆ
ก็ตาม จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 5 วัน (ภายในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะหักค่าใช้จ่ายไว้รายละ 500 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียนและหากประสงค์จะเปลี่ยนบุคคลผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน จะต้องแจ้งให้ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา    ไม่น้อยกว่า 5 วัน เช่นกัน

 

การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรม

           ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจาก คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด

 

ช่องทางการสมัคร

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่

E-mail:  Ubar.bus2018@gmail.com  หรือ สมัครออนไลน์ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณกรณัฐ เล้าวาลิต มือถือ 092-9930822 หรือ 045-353842, 045-353832

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.bus.ubu.ac.th

วิธีการชำระเงิน  ท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

           ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี

           ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์

           ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( คณะบริหารศาสตร์ )

           เลขที่บัญชี : 869 - 300131 - 6

               ***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเอง***

 

 

หมายเหตุ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุ 1) ชื่อหลักสูตร 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ 3) หน่วยงาน  มายัง     E-mail: Ubar.bus2018@gmail.com  หรือ Line ID : takky2993  หรือสอบถาม  คุณกรณัฐ เล้าวาลิต 

โทรศัพท์ : 092-9930822  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 19/2/2563   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 4484ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 19143036734หลักสูตรที่-5-เอกสารโครงการ.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าอบรมในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทะเบียนคุมทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานและเสริมสร้างศักยภาพงานด้านพัสดุ”
ขอเชิญร่วมอบรม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ไทยแลนด์ 4.0 นำเสนออะไรก็ได้ผล ด้วย Infographic presentation”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่มกันแบบยั่งยืน”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ”
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805