Placeholder image

เรื่อง :สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564


 

สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564

ข้อมูลทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 แบ่งได้ดังนี้

  1. ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนการศึกษาภายนอกคณะบริหารศาสตร์
  2. ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนการศึกษาภายในคณะบริหารศาสตร์

ในการนี้จึงใคร่ขอรายงานข้อมูลทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 ดังนี้

  1. ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกคณะบริหารศาสตร์
  2. ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนการศึกษาภายในคณะบริหารศาสตร์

 

จากข้อมูลดังกล่าว มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกคณะบริหารศาสตร์ทั้งสิ้น 16 ทุนการศึกษา เป็นจำนวน 83 ราย และเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(กรณีเบิกจ่ายทุนการศึกษาแล้ว) จำนวน 796,450 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในคณะบริหารศาสตร์ทั้งสิ้น 3 ทุนการศึกษา เป็นจำนวน 11 ราย และเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมจากทั้ง 2 แหล่งทุนการศึกษา เป็นจำนวน  19 ทุนการศึกษา มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 94 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 991,450(เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 30/9/2564   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 3305 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)
เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรายภาค(GPA)ยอดเยี่ยม ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อ ระบบจองคิวเพื่อดำเนินการ ส่งเอกสารและสอบสัมภาษณ์กยศ กรอ 2563สำหรับปี1 รายเก่า และรายใหม่ทุกชั้นปี
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2563
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 1)
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 2 - 5 )
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805