Placeholder image

เรื่อง :ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561


 

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่สนใจต้องคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา
  2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมชั้นปีที่ 2 (GPA) 2.75 ขึ้นไป
  3. เป็นผู้ซึ่งคลาดแคลนทุนทรัพย์
  4. มีความเป็นผู้นำ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  5. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคนต้องโทษหรือคดีใดใด
  6. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามที่มูลนิธิเทสโก้ไทยกำหนด

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมานี้ และ สามารถส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ งานกิจการนักศึกษา (ตึกคณะบริหารศาสตร์ หลังใหม่) ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 สิงหาคม 2561  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 30/7/2561   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 5135ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 3021298893ประกาศทุนเทสโก้61.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)
เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรายภาค(GPA)ยอดเยี่ยม ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อ ระบบจองคิวเพื่อดำเนินการ ส่งเอกสารและสอบสัมภาษณ์กยศ กรอ 2563สำหรับปี1 รายเก่า และรายใหม่ทุกชั้นปี
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2563
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 1)
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 2 - 5 )
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805