Placeholder image

เรื่อง :สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)


 

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)

การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มีการดำเนินการ หลังจากส่งมอบกลับจาก สำนักงานพัฒนานักศึกษา ในขั้นตอนดังนี้

  1. รับเอกสาร สัญญากู้ยืมเงินฯพร้อมเอกสารแนบและแบบเบิกเงินกู้ยืมฯพร้อมเอกสารแนบ
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และติดตามนักศึกษาเพื่อแก้ขเอกสาร
  3. สแกนเอกสารเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ DSL
  4. นำข้อมูลเข้าระบบ DSL พร้อมแนบเอกสารสแกนเข้าระบบ
  5. นำส่งเอกสารมหาวิทยาลัย เป็นชุด จำนวนชุดละ 25 ราย เพื่อมหาวิทยาลัยนำส่ง ธนาคารกรุงไทยต่อไป

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการไปแล้ว 90% คงเหลือกลุ่มแก้ไขเอกสาร และได้นำส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1 จำนวน 656 ราย     ครั้งที่ จำนวน 336 ราย    รวมทั้งสิ้น 992 ราย

ในการนี้ จึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการเรียนที่ 1/2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

เอกสารสัญญากู้ยืมเงินฯและแบบเบิกเงินกู้ยืมฯ พร้อมเอกสารแนบ

ลำดับ

ชั้นปี

จำนวนเอกสาร

1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

236

2

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

22

3

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

10

4

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

4

รวมทั้งสิ้น

272

จำนวนนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์

2,761

ร้อยละการกู้ยืมฯ

9.85%

 

 

เอกสารแบบเบิกเงินกู้ยืมฯ พร้อมเอกสารแนบ

ลำดับ

ชั้นปี

จำนวนเอกสาร

1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

1

2

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

183

3

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

214

4

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

322

รวมทั้งสิ้น

720

จำนวนนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์

2,761

ร้อยละการกู้ยืมฯ

26.08%

 

 

รวมเอกสารที่ดำเนินไปแล้ว ทั้งสิ้น 992 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 30/9/2564   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 2135 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)
เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรายภาค(GPA)ยอดเยี่ยม ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อ ระบบจองคิวเพื่อดำเนินการ ส่งเอกสารและสอบสัมภาษณ์กยศ กรอ 2563สำหรับปี1 รายเก่า และรายใหม่ทุกชั้นปี
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2563
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 1)
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 2 - 5 )
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805