Placeholder image

เรื่อง :สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2565


 

การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2565 มีการดำเนินการรูปแบบใหม่ เป็นการดำเนินการให้บริการนักศึกษา ในจุดเดียว โดยทุกคณะฯ ไปร่วมดำเนินการในจุดมหาวิทยาลัยกำหนดให้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษากู้ยืมฯ

ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 คณะบริหารศาสตร์  ได้ดำเนินการงานกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 1,065 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 37,426,500บาท(สามสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 29/9/2565   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 3338ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 29172216661สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1_2565.docxTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)
เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรายภาค(GPA)ยอดเยี่ยม ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อ ระบบจองคิวเพื่อดำเนินการ ส่งเอกสารและสอบสัมภาษณ์กยศ กรอ 2563สำหรับปี1 รายเก่า และรายใหม่ทุกชั้นปี
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2563
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 1)
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 2 - 5 )
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805