Placeholder image

เรื่อง :สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2565


 

งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินงานด้านทุนการศึกษา มีโดยได้รวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565  โดยแบ่งเป็นแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภายในและแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

          2.1 แหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภายใน ได้แก่ เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและรายได้ของคณะ จำนวน 111 ราย เป็นเงิน 992,000 บาท ( เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเป็นทุนการศึกษา ประเภททุนรายปี ทั้งหมด

2.2 แหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทต่าง ๆ มูลนิธิ อาจารย์ อาจารย์พิเศษ บุคลากร ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 494,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นประเภททุนดังนี้

- ประเภททุนรายปี จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 82,500 บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ประเภททุนต่อเนื่อง จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 412,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 29/9/2565   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 3125ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 29172036193สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1_2565.docxTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)
เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรายภาค(GPA)ยอดเยี่ยม ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อ ระบบจองคิวเพื่อดำเนินการ ส่งเอกสารและสอบสัมภาษณ์กยศ กรอ 2563สำหรับปี1 รายเก่า และรายใหม่ทุกชั้นปี
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2563
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 1)
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 2 - 5 )
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805