Placeholder image

เรื่อง :ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม


 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 4/4/2566   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 2674ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 4134615858ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
หนังสือ "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิชาโทบริหารธุรกิจและวิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805