Placeholder image

เรื่อง :วิชาโทบริหารธุรกิจและวิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


 

เพิ่มเติมจากคู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

วิชาโทบริหารธุรกิจและวิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 3/10/2560   โดย กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย   อ่านแล้ว : 6638ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 32001333014.-หลักสูตรวิชาโท คู่มือ 60.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
หนังสือ "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิชาโทบริหารธุรกิจและวิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805