Placeholder image

เรื่อง :หนังสือ "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งหนังสือ "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดดังเอกสารแนบ เพื่อเป็นประโยชน์
ด้านการบริหารวิชาการ การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm
   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 4/10/2560   โดย กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย   อ่านแล้ว : 6223ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 405278Standard Curr-2558-Book.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
หนังสือ "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิชาโทบริหารธุรกิจและวิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805