Placeholder image

เรื่อง :วิดีทัศน์ รณรงค์ความปลอดภัย วินัยจราจร


 

วิดีทัศน์ รณรงค์ความปลอดภัย วินัยจราจร

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 4/9/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 6171 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่องน่ารู้ กับสิทธิ์การรักษาพยาบาล
งานพัฒนานักศึกษาขอแจ้งช่องทางการโอนเงินเพื่อกิจกรรมสาขาและสโมสรนักศึกษา
สิทธิประโยชน์สำหรับนักศึกษา
การดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565
ขอแจ้งงดใช้พื้นที่โรงจอดรถจักรยานยนต์ด้านหลัง อาคารคณะบริหารศาสตร์ (หลังใหม่)
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงาน
ลงคะแนนเสียงรับรอง/ไม่รับรอง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การป้องกัน ระงับเหตุในเบื้องต้น
ขอความอนุเคราะห์ให้บัณฑิตดำเนินการเสนอแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชากรอกแบบฟอร์ม ประจำปีการศึกษา 2563
123456789

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805