Placeholder image

เรื่อง :ขอแจ้งงดใช้พื้นที่โรงจอดรถจักรยานยนต์ด้านหลัง อาคารคณะบริหารศาสตร์ (หลังใหม่)


 

ขอแจ้งงดใช้พื้นที่โรงจอดรถจักรยานยนต์ด้านหลัง อาคารคณะบริหารศาสตร์ (หลังใหม่)

ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 19 กรกรฏาคม 2565 เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างฯ

อนึ่งให้นักศึกษาใช้พื้นที่บริเวณทางเดินรอบอาคาร (Walk Way) ในการจอดรถจักรยานยนต์ใช้ช่วงเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง

หากได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว โปรดแจ้งลายลักษณ์อักษร ถึง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุคณะบริหารศาสตร์ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 21/4/2565   โดย สันติ เจริญบุญญา   อ่านแล้ว : 373ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 21133942151Scan งดใช้ลานจอดรถ.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567
เรื่องน่ารู้ กับสิทธิ์การรักษาพยาบาล
งานพัฒนานักศึกษาขอแจ้งช่องทางการโอนเงินเพื่อกิจกรรมสาขาและสโมสรนักศึกษา
สิทธิประโยชน์สำหรับนักศึกษา
การดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565
ขอแจ้งงดใช้พื้นที่โรงจอดรถจักรยานยนต์ด้านหลัง อาคารคณะบริหารศาสตร์ (หลังใหม่)
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงาน
ลงคะแนนเสียงรับรอง/ไม่รับรอง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การป้องกัน ระงับเหตุในเบื้องต้น
123456789

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805