Placeholder image

เรื่อง :ข้อมูลหลักสูตร


 

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration  
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ชื่อย่อ :  บธ.ม. 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Business Administration  
ชื่อย่อ :  M.B.A. 
 
3. ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   
   3.1 ความสำคัญของหลักสูตร  

จากการที่สังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลกที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคม (Consolidation) เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ต้องพัฒนาประชาชนในสังคมของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามกลุ่มประเทศอื่น ๆ ได้ เหมือนกรณีของประเทศไทย ที่ได้เข้าร่วมประชาคมอาเซียน (ASEAN Community-AC) เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2558 (สำนักงานเลขาธิการอาเซียน, 2564)[1] ซึ่งจากกรณีดังกล่าว ทำให้การขยายตัวด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถรองรับโอกาสทางธุรกิจจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม ธุรกิจที่ปรับตัวได้รวดเร็วกว่า จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน การปรับตัวทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่มีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ำ การติดตามข้อมูลข่าวสาร และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนกลยุทธ์การบริหารให้เหมาะสม ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอยู่รอดขององค์กรธุรกิจ ปัจจัยทางด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ล้วนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งความรุนแรงในการแข่งขัน ความรู้และทักษะในการศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปใช้อย่างมีความรอบคอบ จึงเป็นส่วนสำคัญต่อองค์กรธุรกิจในภาวการณ์ดังกล่าว

           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรด้านการเรียนการสอน ให้บัณฑิตมีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ได้แก่ การบริหารการตลาด การบริหารการเงิน การบริหาร การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นให้นำองค์ความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล รอบคอบเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้บัณฑิตได้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจในภาวะที่มีการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

 
   3.2 ปรัชญาของหลักสูตร  
         มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ทักษะการวิจัย และเป็นผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางธุรกิจสมัยใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมนำความรู้มาช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจในภาคอีสานของประเทศและภูมิภาคอาเซียนอย่างมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
 
   3.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
         เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.3.1 มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีที่สำคัญในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
1.3.2 มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางธุรกิจสมัยใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สามารถสร้างงานวิจัยด้วยเทคนิคการวิจัย
1.3.3 สามารถบูรณาการความรู้ของด้านบริหารและศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้ง เชื่อมโยงความรู้จากผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์แก่วงการวิชาชีพ
1.3.4 มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั้งในและนอกวงการวิชาชีพผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.3.5 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.6 มีทักษะการเป็นผู้นำที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรได้ตามโอกาสและสถานการณ์ 1.3.7 มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบวิชาชีพ โดยรักษาไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 13/9/2565   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 4473 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805