Placeholder image

เรื่อง :การจัดการศึกษา


 

1. ระบบการจัดการศึกษา: ระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา
 
2. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน :  วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 09.00 - 17.00 น.
ภาคต้น ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 
ภาคปลาย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
 
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย เทอมละ 28,000 บาท
 
4. กำหนดการรับสมัคร  https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
 
ภาคต้น ระหว่าง เดือน มกราคม – พฤษภาคม ของทุกปี
 
ภาคปลาย ระหว่างเดือนกรกฏาคม – กันยายน ของทุกปี

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 7/5/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 2387ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805