Placeholder image

เรื่อง :แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายและส่งใช้ใบสำคัญรับเงิน เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป


 

รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 19/12/2562   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 171ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 19133940711แนวทางปฏิบัติในการยืมเงิน-ส่งใช้ใบสำคัญโครงการบริการ-ทำนุ-63.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805