Placeholder image

เรื่อง :คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ "


 

                    รายละเอียดปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทมากในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล หรือการรับส่งข้อมูลระหว่างกันในโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ฉะนั้น การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยยุคปัจจุบัน จะต้องมีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยในปี พ.ศ. 2541 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นปีแรก มีจำนวนนักศึกษา 162 คน  มีห้องเรียนภายในคณะ จำนวน 4 ห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องฉายภาพโอเวอร์เฮด 1 เครื่อง โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง ส่วนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจะใช้อาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยในการเรียนการสอน และในปีการศึกษา 2560 มีระดับปริญญาตรี จำนวนนักศึกษา 3,479 คน     มีห้องเรียนภายในคณะ จำนวน 16 ห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 18 เครื่อง เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์   18 เครื่อง ได้เปิดการเรียนการสอน จำนวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจ การตลาด  การจัดการการโรงแรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะบริหารศาสตร์ มีแผนการเพิ่มห้องเรียนอีกจำนวน 3 ห้อง โดยในห้องเรียนแต่ละห้องจะมีโสตทัศนูปกรณ์ที่นักวิชาการโสตทัศนศึกษาที่มีความจำเป็นต้องดูแล และบำรุงรักษา ประกอบด้วย

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

2.  เครื่องขยายเสียง จำนวน  1 ชุด

3.  ไมโครโฟน จำนวน 3 ตัว ประกอบด้วย

3.1  ไมโครโฟนชนิดสาย จำนวน 1 ตัว

3.2  ไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ตัว

3.2  ไมโครโฟนชนิดไร้สาย จำนวน 1 ตัว

4.  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง

5.  โทรทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง (เฉพาะห้องเรียนขนาด 8 เมตร x  16 เมตรขึ้นไป) 

6.  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 ตัว

7.  เลเซอร์พ้อยเตอร์ จำนวน 1 ตัว

                        การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบันพบปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่ เจ้าหน้าให้บริการมีเพียง 1 คน    ต้องรับหน้าที่ดูแลโสตทัศนูปกรณ์ทั้งคณะ และต้องไปปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนพิเศษนอกสถานที่ การจัดโครงการบริการวิชการ ซึ่งต้องทำการบันทึกถ่ายภาพวิดีโอและภาพนิ่ง ทำให้ไม่มีผู้ปฏิบัติแทนในขณะปฏิบัติงานนอกสถานที่ และในบางครั้งผู้ขอรับบริการ มีการขอใช้บริการแบบกะทันหัน ไม่แจ้งล่วงหน้าตามขั้นตอน ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้

                       ผู้ปฏิบัติงานจึงเล็งเห็นความสำคัญต่อการเขียนคู่มือการปฏิบัติงนาการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการได้ทราบถึงขอบเขตและขั้นตอนของการให้บริการ  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 26/3/2562   โดย วิศวะ ชินโคตร   อ่านแล้ว : 2872ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2620211114คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ (แบบฟอร์มงานบุคคล).pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน เรื่อง “ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่”
คู่มือประชาชน เรื่อง “ถ่ายภาพมาแล้ว ตกแต่งภาพอย่างไรให้สวย ก่อนการเผยแพร่”
คู่มือบริการประชาชน การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro เพื่อผลิตสื่อทางการศึกษา” pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ “การให้บริการ ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
คู่มือบริการประชาชน เรื่อง วิธีการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สื่อการสอนในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์
คู่มือบริการประชาชน ฉบับสมบูรณ์ 2563
ขั้นตอนการตรวจเช็คโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนคณะบริหารศาสตร์ 2563/ 2020
คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ " (ตามแบบฟอร์มมหาลัย)
คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ "
คู่มือปฎิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ เรื่อง "การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน คณะบริหารศาสตร์ "

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805