Placeholder image

งานโสตทัศนศึกษา


การต่อพ่วงอุปกรณ์

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขั้นตอนการให้บริการการยืมอุปกรณ์

เมื่อ : 25/5/2560 หมวดหมู่ : การต่อพ่วงอุปกรณ์ โดย : วิศวะ ชินโคตร

การขอใช้บริการทั่วไป

เมื่อ : 25/5/2560 หมวดหมู่ : การต่อพ่วงอุปกรณ์ โดย : วิศวะ ชินโคตร

ขั้นตอนการให้บริการบันทึกเสียง

เมื่อ : 25/5/2560 หมวดหมู่ : การต่อพ่วงอุปกรณ์ โดย : วิศวะ ชินโคตร

ขั้นตอนการขอใช้บริการบันทึกวิดีโอ

เมื่อ : 25/5/2560 หมวดหมู่ : การต่อพ่วงอุปกรณ์ โดย : วิศวะ ชินโคตร

การต่อใช่งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ แบบปกติ

เมื่อ : 27/5/2559 หมวดหมู่ : การต่อพ่วงอุปกรณ์ โดย : วิศวะ ชินโคตร

การต่อใช่งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ แบบมีตัวเลือกสัญญาณจากภายนอก

เมื่อ : 27/5/2559 หมวดหมู่ : การต่อพ่วงอุปกรณ์ โดย : วิศวะ ชินโคตร


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805