Placeholder image

งานแผนและงบประมาณ


แผนหน่วยงาน

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง)

เมื่อ : 26/10/2566 หมวดหมู่ : แผนหน่วยงาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

แผนกลยุทธ์คณะบริหารศาสตร์ พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

เมื่อ : 20/11/2566 หมวดหมู่ : แผนหน่วยงาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

แบบฟอร์ม - รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินรายได้ คณะบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ : 19/10/2564 หมวดหมู่ : แผนหน่วยงาน โดย : นางสาวศศิภา ทองให้

แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารศาสตร์-2563-2567-ปรับปรุง-2564

เมื่อ : 30/7/2563 หมวดหมู่ : แผนหน่วยงาน โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805