Placeholder image

เรื่อง :คณะบริหารศาสตร์จัดกิจกรรม KM ด้านการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 26 ธ.ค. 60


 

คณะบริหารศาสตร์จัดกิจกรรม KM  KM ด้านการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในหัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการ การรายงานผลการดำเนินโครงการ และการวัดผลการดำเนินโครงการเงินงบประมาณรายได้คณะบริหารศาสตร์ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้อง MS 104  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 25/12/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1489 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805