Placeholder image

งานประกันคุณภาพการศึกษา


คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ)

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขั้นตอนการติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPex หมวด 7 ผลลัพธ์ ปีการศึกษา 2563

เมื่อ : 19/10/2564 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นางสาวศศิภา ทองให้

ขอเผยแพร่ขั้นตอนการ Up Load เอกสารด้านการประกันคุณภาพ ในระบบ UBU QA Online และ ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

เมื่อ : 29/10/2562 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ

คู่มือการบริหารโครงการ

เมื่อ : 4/9/2561 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : นายอนุชิต สิงห์คำ


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805