Placeholder image

งานบุคคล

หนังสือเวียน

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ขอส่งสำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

เมื่อ : 22/8/2562 หมวดหมู่ : หนังสือเวียน โดย : กิตติยา สร้อยเพชร

การดำเนินการขอหารือเกี่่ยวกับกฎหมายและระเบียบ

เมื่อ : 24/7/2562 หมวดหมู่ : หนังสือเวียน โดย : กิตติยา สร้อยเพชร


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805