Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (QUALITY OF WORKING LIFE OF PERSONNEL AT KANTHARALAK HOSPITAL, SI SA KET PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 60170360047
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาววริษฐา อิงคสมภพ
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2564
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก วริษฐา1411561878101 หน้าปก วริษฐา.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ1411563142502 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03 บทคัดย่อ14115646503 บทคัดย่อ.pdf
04 สารบัญ1411565761104 สารบัญ.pdf
05 บทที่ 1141157788005 บทที่ 1.pdf
06 บทที่ 21411572444706 บทที่ 2.pdf
07 บทที่ 31411573558207 บทที่ 3.pdf
08 บทที่ 41411574819708 บทที่ 4.pdf
09 บทที่ 51411582619409 บทที่ 5.pdf
10 เอกสารอ้างอิง1411583618610 เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก1411584632411 ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย1411585636212 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805