Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระกลยุทธ์การพัฒนาผลประกอบการสำหรับผู้ประกอบการไก่ย่างบ้านแคน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (STRATEGIES IN IMPROVING THE BUSINESS VOLUME OF GRILLED CHICKEN ENTREPRENEURS AT BAN KAEN, KHAM KHUEAN KAEO  DISTRICT, YASOTHON PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 61170370089
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นายธวัชชัย กลางนา
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2564
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ไทศิต เครือโสม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก ธวัชชัย14149025601 หน้าปก ธวัชชัย.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ14149103502 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03 บทคัดย่อภาษาไทย-ธวัชชัย กลางนา141492547503 บทคัดย่อภาษาไทย-ธวัชชัย กลางนา.pdf
03 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ-ธวัชชัย กลางนา1414936703 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ-ธวัชชัย กลางนา.pdf
04 สารบัญ141494746704 สารบัญ.pdf
05 บทที่ 1 141410079005 บทที่ 1 .pdf
06 บทที่ 2 1414101249406 บทที่ 2 .pdf
07 บทที่ 3 1414102590207 บทที่ 3 .pdf
08 บทที่ 41414105252208 บทที่ 4.pdf
09 บทที่ 5 141411450709 บทที่ 5 .pdf
10 เอกสารอ้างอิง1414111662910 เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก 1414112936311 ภาคผนวก .pdf
12 ประวัติผู้วิจัย141411434212 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805