Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระการศึกษาความเป็นไปได้ในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานปาล์มน้ำมันในจังหวัดอุบลราชธานี (FEASIBILITY STUDY OF THE LOCATION SELECTION FOR OIL PALM FACTORY IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 59170360324
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวชลธิชา จันทิม
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก ชลธิชา514521733701 หน้าปก ชลธิชา.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ514523355802 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03 บทคัดย่อ514524633103 บทคัดย่อ.pdf
04 สารบัญ514525723404 สารบัญ.pdf
05 บทที่ 1_บทนำ51453899005 บทที่ 1_บทนำ.pdf
06 บทที่ 2 _ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง514532312506 บทที่ 2 _ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf
07 บทที่ 3 วิธีการดำเนินการศึกษา514533536707 บทที่ 3 วิธีการดำเนินการศึกษา.pdf
08 บทที่ 4 _ผลการศึกษา514534591908 บทที่ 4 _ผลการศึกษา.pdf
09 บทที่ 5 ผลสรุป514535847209 บทที่ 5 ผลสรุป.pdf
10 เอกสารอ้างอิง514541392810 เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก ก514542590811 ภาคผนวก ก.pdf
12 ภาคผนวก ข514545112612 ภาคผนวก ข.pdf
13 ประวัติผู้วิจัย51455561413 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805