Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมแบบโลว์ไรส์ของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (CONSUMER DEMAND FOR LOW RISE CONDOMINIUMS IN BANG KAPI, BANGKOK)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 60170360085
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวเจนจิรา ธรรมวัตร
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2564
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นรา หัตถสิน

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก2516395572801 หน้าปก.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ251640101302 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03 บทคัดย่อ2516402488303 บทคัดย่อ.pdf
04 สารบัญ2516404490104 สารบัญ.pdf
05 บทที่ 1_เจนจิรา บทนำ2516405930605 บทที่ 1_เจนจิรา บทนำ.pdf
06 บทที่ 2_เจนจิรา2516412131706 บทที่ 2_เจนจิรา แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf
07 บทที่ 3_เจนจิรา2516413455407 บทที่ 3_เจนจิรา วิธีดำเนินการวิจัย.pdf
08 บทที่ 4_เจนจิรา2516414726408 บทที่ 4_เจนจิรา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.pdf
09 บทที่ 5 เจนจิรา251642826809 บทที่ 5 เจนจิรา สรุปผล อภิปายผล และข้อเสนอแนะ.pdf
10 เอกสารอ้างอิง2516422654310 เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก ก25164239711 ภาคผนวก ก.pdf
12 ภาคผนวก ข2516424823712 ภาคผนวก ข.pdf
13 ประวัติผู้วิจัย251643064613 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805