Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระปัจจัยสู่ความสำเร็จตามกรอบแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard) : กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี (CRITICAL SUCCESS FACTORS BASED ON THE BALANCED SCORECARD FRAMEWORK: A CASE STUDY OF MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED, UBON RATCHATHANI BRANCH)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 60170360113
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวถิรประภา ศรีละวรรณ
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2562
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นรา หัตถสิน

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
หน้าปก151045817601 หน้าปก.pdf
กิตติกรรมประกาศ151051782902 กิตติกรรมประกาศ.pdf
บทคัดย่อภาษาไทย151055982203 บทคัดย่อภาษาไทย.pdf
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ151061523004 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf
สารบัญ151062915805 สารบัญ.pdf
บทที่ 1 บทนำ15106465006 บทที่ 1 บทนำ.pdf
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง1510751307 บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย1510125385408 บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.pdf
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล1510131930109 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.pdf
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ151014078910 บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.pdf
เอกสารอ้างอิง1510142263411 เอกสารอ้างอิง.pdf
ภาคผนวก ก1510144259012 ภาคผนวก ก.pdf
ภาคผนวก ข151015145413 ภาคผนวก ข.pdf
ประวัติผู้วิจัย1510152187614 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805