Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระภาพลักษณ์ตราสินค้าเครื่องสำอางเอเชียและเครื่องสำอางยุโรปตามมุมมองของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี (BRAND IMAGE BETWEEN ASIA AND EUROPEAN COSMETICS: VIEWS OF CONSUMERS IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 60170360229
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวอนุสรา แก้วเสนา
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2563
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นรา หัตถสิน

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
1. หน้าปกภาษาไทย241057409021. หน้าปกภาษาไทย.pdf
2. หน้าปกภาษาอังกฤษ241057522502. หน้าปกภาษาอังกฤษ.pdf
3. กิตติกรรมประกาศ24105889493. กิตติกรรมประกาศ.pdf
4. บทคัดย่อไทย24105821114. บทคัดย่อไทย.pdf
5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ241058327395. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf
6. สารบัญ241058473266. สารบัญ.pdf
7. บทที่ 1241059129137. บทที่ 1.pdf
8. บทที่ 2241059246668. บทที่ 2.pdf
9. บทที่ 3241059355439. บทที่ 3.pdf
10. บทที่ 42410594666410. บทที่ 4.pdf
11. บทที่ 5241059581111. บทที่ 5.pdf
12. เอกสารอ้างอิง241101045712. เอกสารอ้างอิง.pdf
13. ภาคผนวก241102268813. ภาคผนวก.pdf
14. ประวัติผู้วิจัย241103446614. ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805