Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระแนวทางการจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์: กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ (COOPERATIVES RISK MANAGEMENT APPRAOCHES: A CASE STUDY OF AN AGRICULTURAL COOPERATIVES IN PHETCHABUN PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 60170360296
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวศิรภัสสร สถาพรศรีสวัสดิ์
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2565
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
1 หน้าปก1174721941.หน้าปก.pdf
2 กิตติกรรมประกาศ1174795582.กิตติกรรมประกาศ.pdf
3 บทคัดย่อ1174728583.บทคัดย่อ.pdf
4 สารบัญ117473584.สารบัญ.pdf
5 บทที่ 1 1174742555.บทที่ 1ศิรภัสสร.pdf
611747483156.บทที่ 2ศิรภัสสร.pdf
7 บทที่ 3 11747559707.บทที่ 3ศิรภัสสร.pdf
8 บทที่ 4 1174835908.บทที่ 4ศิรภัสสร.pdf
9 บทที่ 511748105309.บทที่ 5ศิรภัสสร.pdf
10 เอกสารอ้างอิง117481836310.เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก117482546411.ภาคผนวก.pdf
12117483131012.ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805