Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการการจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี (EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE DECISION-MAKING PROCESS ON FOOD DELIVERY VIA APPLICATIONS OF CONSUMER IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - แผน ก แบบ ก2
รหัสนักศึกษา 61170370034
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางปฏิญญา รัตนนุกรม
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2565
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
1.ปก11728557591.ปก.pdf
2 กิตติกรรมประกาศ11729223462.กิตติกรรมประกาศ.pdf
3 บทคัดย่อ11729399253.บทคัดย่อ.pdf
4 สารบัญ11729553244. สารบัญ.pdf
5 บทที่ 1 11730211385.บทที่ 1ปฎิญญา.pdf
6 บทที่ 2 11730405576.บทที่ 2ปฎิญญา.pdf
7 บทที่ 3 11730578137.บทที่ 3ปฎิญญา.pdf
8 บทที่ 4 11731106328.บทที่ 4ปฎิญญา.pdf
9 บทที่ 511731228599.บทที่ 5ปฎิญญา.pdf
10 เอกสารอ้างอิง117313597210.เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก117314558211.ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย117315562212.ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805