Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระความผูกพันของพนักงานในองค์กร: กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทผลิตน้ำแข็งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี (EMPLOYEE ENGAGEMENT: A CASE STUDY OF ICE MANUFACTURING CORPORATE GROUP IN UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 59170360384
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาววารุณพร เชื้อวณิชย์
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2563
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก_วารุณพร191021566701 หน้าปก_วารุณพร.pdf
02_กิตติกรรมประกาศ191022738902_กิตติกรรมประกาศ.pdf
03_บทคัดย่อ1910222021103_บทคัดย่อ.pdf
04 สารบัญ1910223162904 สารบัญ.pdf
05_Chapter 11910224311605_Chapter 1.pdf
06_Chapter 21910225836206_Chapter 2.pdf
07_Chapter 3191023993307_Chapter 3.pdf
08_Chapter 41910232233108_Chapter 4.pdf
09_Chapter 51910233590309_Chapter 5.pdf
10_เอกสารอ้างอิง-11910234985510_เอกสารอ้างอิง-1.pdf
11_ภาคผนวก ก ตารางกลุ่มตัวอย่าง191024222611_ภาคผนวก ก ตารางกลุ่มตัวอย่าง.pdf
12_ภาคผนวก ข_แบบสอบถามใช้เก็บข้อมูลจริง1910241666412_ภาคผนวก ข_แบบสอบถามใช้เก็บข้อมูลจริง.pdf
13_ภาคผนวก ค_รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม191024309713_ภาคผนวก ค_รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม.pdf
14_ประวัติผู้วิจัย1910244259414_ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805