Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ร้านค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพของร้านค้าปลีกอุปกรณ์กีฬาแบบดั้งเดิม (VISUAL MERCHANDISING STRATEGY FOR POTENTIAL DEVELOPMENT OF TRADITIONAL SPORTING GOODS RETAIL STORES)

ประเภท  ป.โท - แผน ก แบบ ก2
รหัสนักศึกษา 63170370027
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวนันท์นภัส พลเศรษฐเลิศ
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2565
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.คมทัศน์ ทัศวา

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
1 หน้าปก11736594521.หน้าปก_นันท์นภัส พลเศรษฐเลิศ.pdf
2 กิตติกรรมประกาศ11737112642.กิตติกรรมประกาศ.pdf
3 บทคัดย่อ11737188763.บทคัดย่อ.pdf
4 สารบัญ11737279354. สารบัญ.pdf
5 บทที่ 1 11737409395.บทที่ 1นันท์นภัส.pdf
6 บทที่ 2 11737487566.บทที่ 2นันท์นภัส.pdf
7 บทที่ 3 11737565147.บทที่ 3นันท์นภัส.pdf
8 บทที่ 4 1173854028.บทที่ 4นันท์นภัส.pdf
9 บทที่ 511738162389.บทที่ 5นันท์นภัส.pdf
10 เอกสารอ้างอิง11738265910.เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก117383522711.ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย117384395712.ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805