Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (PROJECT FEASIBILITY OF JAPANESE RESTAURANT INVESTMENT IN MUEANG DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 60170360067
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นายสกุลรัตน์ สีดาว
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2564
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ไทศิต เครือโสม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก สกุลรัตน์141402451401 หน้าปก สกุลรัตน์.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ141403867002 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03 บทคัดย่อ141404967903 บทคัดย่อ.pdf
04 สารบัญ14141096304 สารบัญ.pdf
05 บทที่ 1 บทนำ141411255405 บทที่ 1 บทนำ.pdf
06 บทที่ 2 งานสกุลรัตน์141412363306 บทที่ 2 งานสกุลรัตน์.pdf
07 บทที่ 3 งานสกุลรัตน์14141386807 บทที่ 3 งานสกุลรัตน์.pdf
08 บทที่ 4 งานสกุลรัตน์141415215408 บทที่ 4 งานสกุลรัตน์.pdf
09 บทที่ 5 งานสกุลรัตน์1414227209 บทที่ 5 งานสกุลรัตน์.pdf
10 เอกสารอ้างอิง141421171110 เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก141422282511 ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย สกุลรัตน์141423385912 ประวัติผู้วิจัย สกุลรัตน์.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805