Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระกลยุทธ์การจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี: กรณีศึกษา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (STRATEGIC MANAGEMENT FOR OTOP INNO - LIFE COMMUNITY - BASED TOURISM: A CASE STUDY OF KHUNHAN DISTRICT, SI SA KET PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 60170360241
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางสาวชมภูนุช ดาวเรือง
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 2/2565
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
1 หน้าปก1174238900.หน้าปก.pdf
2 กิตติกรรมประกาศ11742368111.กิตติกรรมประกาศ.pdf
3 บทคัดย่อ11742456212..บทคัดย่อ.pdf
4 สารบัญ11742526123.สารบัญ.pdf
5 บทที่ 1 1174317774.บทที่ 1ชมภูนุช.pdf
6 บทที่ 2 11743112515.บทที่ 2ชมภูนุช.pdf
7 บทที่ 3 1174319576.บทที่ 3ชมภูนุช.pdf
8 บทที่ 4 11743273997.บทที่ 4ชมภูนุช.pdf
9 บทที่ 511743457018.บทที่ 5ชมภูนุช.pdf
10 เอกสารอ้างอิง11743542119.เอกสารอ้างอิง.pdf
ประวัติผู้วิจัย117441299110.ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805