Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี (THE STUDY OF THE OPERATIONAL EFFICIENCY OF THE ELECTRICAL SYSTEM MAINTENANCE WORKER GROUP: A CASE STUDY OF THE PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY REGION 2 (NORTHEAST REGION), UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 62170370053
ชื่อ - สกุล นักศึกษา ว่าที่ ร.ต.สันติ ไชยสีทา
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก สันติ41632123801 หน้าปก สันติ.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ41635285702 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03_บทคัดย่อ41641019003_บทคัดย่อ.pdf
04 สารบัญ41642625504 สารบัญ.pdf
05 บทที่ 141643833805 บทที่ 1.pdf
06 บทที่ 241645319306 บทที่ 2.pdf
07 บทที่ 34165618907 บทที่ 3.pdf
08 บทที่ 441652056608 บทที่ 4.pdf
09 บทที่ 541653666709 บทที่ 5.pdf
10 เอกสารอ้างอิง41655394710 เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก416687711 ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย41662462412 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805