Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการที่จะใช้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ของลูกค้าในเขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (FACTORS AFFECTING THE SERVICE DEMAND ON MODERN BUILDING SUPPLY STORES OF CUSTOMERS IN PHIBUN MANGSAHAN DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 63170370087
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นายยุติธรรม สุตะคาน
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 1/2566
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
1 หน้าปก211457461161.หน้าปก.pdf
2 กิตติกรรมประกาศ211457571912.กิตติกรรมประกาศ.pdf
3 บทคัดย่อ21145863533.บทคัดย่อ.pdf
4 สารบัญ211458145314. สารบัญ.pdf
5 บทที่ 1 211458262795.บทที่ 1 ยุติธรรม.pdf
6 บทที่ 2 211458368206.บทที่ 2 ยุติธรรม.pdf
7 บทที่ 3 211458467127.บทที่ 3 ยุติธรรม.pdf
8 บทที่ 4 211458554688.บทที่ 4 ยุติธรรม.pdf
9 บทที่ 521145943209.บทที่ 5 ยุติธรรม.pdf
10 เอกสารอ้างอิง2114591762710.เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก2114592676511.ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย2114593550112.ประวิติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805