Placeholder image

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ - ค้นคว้าอิสระการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (THE IMPROVEMENT OF BUDGET DISBURSEMENT PROCESS AT THE KOKJAN SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, TRAKAN PHUET PHON DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE)

ประเภท  ป.โท - ค้นคว้าอิสระ
รหัสนักศึกษา 59170360126
ชื่อ - สกุล นักศึกษา นางขวัญฤทัย ระวัง
ภาค/ปีการศึกษาที่จบ 1/2563
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พรพิพัฒน์ จูฑา

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสาร
01 หน้าปก1515322253301 หน้าปก.pdf
02 กิตติกรรมประกาศ1515323358702 กิตติกรรมประกาศ.pdf
03_บทคัดย่อ1515324716203_บทคัดย่อ.pdf
04 สารบัญ1515325994304 สารบัญ.pdf
05 บทที่ 1 ขวัญฤทัย1515331430505 บทที่ 1 ขวัญฤทัย.pdf
06 บทที่ 2 ขวัญฤทัย1515332583306 บทที่ 2 ขวัญฤทัย.pdf
07 บทที่ 3 ขวัญฤทัย151533374307 บทที่ 3 ขวัญฤทัย.pdf
08 บทที่ 4 ขวัญฤทัย1515335263308 บทที่ 4 ขวัญฤทัย.pdf
09 บทที่ 5 ขวัญฤทัย151534425909 บทที่ 5 ขวัญฤทัย.pdf
10 เอกสารอ้างอิง1515342069510 เอกสารอ้างอิง.pdf
11 ภาคผนวก1515343671011 ภาคผนวก.pdf
12 ประวัติผู้วิจัย1515345097212 ประวัติผู้วิจัย.pdf
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805